Jaarverslag 2016

VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP EDE

JAARVERSLAG 2016


Van de voorzitter                                                         
Aad Cattel

Terugkijkend naar het jaar 2016 zijn wij met elkaar druk bezig geweest, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van vele activiteiten en besluiten. Elders in dit jaarverslag wordt teruggekomen op de activiteiten.

De besluiten hadden in de meeste gevallen te maken met onze financiële middelen. Zo moesten wij het aantal uren van onze voorganger verlagen en de zondagse vieringen beperken. Een beleidscommissie is bezig met het uitzetten van een koers voor de komende jaren.

Vanuit het bestuur wordt extra aandacht besteed aan een regionale samen-werking, zowel in Stichtingsverband als met Lunteren.

Inzet blijft het behoud van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap. Daartoe zal ook weer een beroep worden gedaan op uw inbreng.

 

Bestuur

Het voltallige bestuur is in 2016 als volgt ingevuld:

Voorzitter:             Aad Cattel                       Aftredend

Secretaris:            Gerdine Gaikhorst           2019

Penningmeester:   Theo Kooistra                  Aftredend en herkiesbaar voor 2 jaar

Algemene lid:        Piet Bolwerk                    2019

Algemene lid:        Coos Huurman                2019


Zondagse vieringen:

Afgelopen jaar waren er 48 bijeenkomsten op zondagmorgen. Hiervan zijn er drie gehouden in de Emmauskerk in de Rietkampen. Op deze zondagen was er geen dienst in de Ericakerk. Daarnaast is er op zeven zondagochtenden invulling gegeven aan de dienst door de activiteitencommissie. Opkomst wisselt tussen de 15 en 40 personen. Nieuw dit jaar was de viering op kerstavond, deze werd goed bezocht.

Leden en begunstigers

In 2016 hebben zich vier nieuwe leden ingeschreven, zijn drie leden overleden en hebben twee leden zich laten uitgeschreven. Het leden- en begunstigers bestand bedraagt op 31 december 2016 is 65 personen.


Van de voorganger      
                                                Loes van Laar
Afgelopen jaar ben ik volgens afspraak in uren achter uit gegaan. Sinds september 2016 werk ik 10 uur per week voor onze geloofsgemeenschap.

Voordeel:     ik leer steeds beter plannen

Nadeel:       ik zie u minder en kan minder doen dan ik wil.

Uitdaging:    om toch hard bezig te blijven voor een gemeenschap waar ik mij zeer mee verbonden voel en waar ik nog steeds potentie zie.

We hebben ook het afgelopen jaar weer nieuwe leden mogen begroeten. En daarnaast zijn er in de kantlijn veel mensen die onze vieringen, maaltijden of lezingen weten te vinden en zich daar prettig bij voelen.

Zoals u weet ben ik een groot gelovige vrijzinnige en dat betekent dat mijn inzet voor onze geloofsgemeenschap door gaat in het geloof dat we een verhaal te vertellen hebben en dat er mensen zijn die ons zoeken en vinden.

Zoals u begrijpt kan ik dat niet alleen, dus waar mogelijk hoop ik dat u wilt helpen. Dat kan al door het rondbrengen van flyers, of het verzorgen van de bloemen. De kleine en grote taken moeten gedaan worden en alle hulp is daarbij welkom.

Commissie beleidsplan                                                Piet Bolwerk
In de eindconclusie van het verslag Commissie Toekomstvisie van onze afdeling is de noodzaak uitgesproken voor het opstellen van een beleidsplan. Het bestuur heeft dit advies overgenomen en een Commissie Beleidsplan van vier personen samengesteld, dit zijn Coos Huurman, Sander van Leeuwen, Bernard van Hemert en Piet Bolwerk. De opdracht een de beleidscommissie is, het opstellen van een beleidsplan voor onze afdeling voor een periode van vijf jaar. In dit plan komen aan de orde: financiën, ledenbestand, personeelslaten, Ericakerk en de samen-werking binnen de regio.

De commissie kwam dit jaar drie maal bijeen. Er werden adviezen ingewonnen bij het secretariaat van het landelijk bestuur en werd nagedacht over intensivering van bestaande en nieuwe activiteiten. Ruime aandacht werd besteed aan fondsvorming en verhuur van het kerkgebouw, evenals publiciteit in de plaatselijke pers. Bij het opstellen van het beleidsplan werd rekening gehouden met de resultaten van de toekomst Commissie, vastgelegd in een activiteitenplan “Eindverslag Toekomstvisie”.

Voorafgaande aan het beleidsplan is een sterkte- zwakte analyse opgesteld. Een voorwoord voor het plan werd eerder verzorgd door de secretaris en de voorganger van onze afdeling. Het ligt in de bedoeling het beleidsplan zo spoedig mogelijk aan te bieden aan het bestuur.


Kopij Eenheid.
                                                Hilde Hijwegen
Hoewel Ede de enige afdeling is waarvan de kopij niet door een bestuurslid wordt aangeleverd was er ook dit jaar geen enkel probleem. Het bestuur en andere kandidaten krijgen op tijd een herinnering of zij iets te melden hebben en reageren doorgaans per omgaande. Omdat de kopij altijd bijna een maand van tevoren bij de redactie moet zijn is het helaas twee keer gebeurd dat een In Memoriam een maand te laat was. Daar is echter niets aan te doen. Dit jaar heeft in maart onze voorganger het voorwoord in de Eenheid verzorgd en in november heeft Hilde Hijwegen het Estafettestokje geschreven. Onze nieuwe secretaris is begonnen met de activiteiten van “Bespreek ’t Samen” in onze berichten op te nemen omdat men geen boekjes meer krijgt. Jammer genoeg waren er door het vertrek van Gera de Bruin geen berichtjes van de Kunstcommissie. Omdat er praktisch geen gebruik van de autodienst werd gemaakt is besloten wel de autodienst te handhaven maar niet meer per persoon op datum te zetten.

Activiteitencommissie.                                               Gerdine Gaikhorst

Voor het seizoen 2016-2017 is er voor gekozen om de lezingen voornamelijk te houden op 4e zondagmorgen van de maand, waarbij de toegang gratis is en een vrijwillige bijdrage is gevraagd. Het is een divers aanbod van soefi-vieringen en lezingen. Ook deze diensten worden wisselend bezocht.

Het Cafè Ont-moeten is uitgebreid met de Agape maaltijd en omgedoopt tot Restaurant Ont-moeten. Onze leden en bezoekers van buitenaf lijken deze insteek te kunnen waarderen wat resulteerde in een goede opkomst.

De workshop “spelen met verhalen” is helaas door het beperkt aantal aanmeldingen niet door gegaan.

De commissie van 2016 bestaat uit: Jeannette van Leeuwen, Nelke Schaap, Ina Bongers, Gerdine Gaikhorst en onze voorganger die de commissie aanstuurt. Jeannette geeft na enkele jaren actief te zijn geweest in deze commissie het stokje door. Gerdine Gaikhorst heeft de functie van secretaris opgepikt en ook zij stopt in deze commissie. Met de start van het nieuwe seizoen hebben Machteld Huurman, Erma Kerkhoff en Corrie Gerlings zich aangemeld om mee gaan denken voor een mooie invulling voor het seizoen 2017 – 2018. We zijn benieuwd!

 

Agapè vs Restaurant Ont-moeten                               Ina Bongers          

Al vele jaren zijn de agapè maaltijden een begrip binnen onze vereniging. Het afgelopen jaar is agapè samengegaan met café Ont-moeten en omgedoopt tot Restaurant Ont-moeten. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en gezamenlijk een maaltijd te delen. Verschillende vrijwilligers binnen de vereniging verzorgen een eenvoudige maar uitstekende maaltijd. Iedere avond krijgt een eigen thema waardoor bezoekers de gelegenheid krijgen elkaar te leren kennen en een goed gesprek te voeren. Afgelopen seizoen zijn er drie Restaurant Ont-moetingen geweest die allen zeer goed bezocht zijn en hoog gewaardeerd werden.

 

Bloemendienst                                                             Henny Wamelink

De bloemen die u elke zondag in de kerk ziet staan worden verzorgd door een aantal dames die elk een maand hiervoor zorgen. Na de viering worden ze bezorgd door een bestuurslid of een contactpersoon bij iemand die op dat moment onze extra aandacht verdiend i.v.m. een heuglijk feit zoals een speciale verjaardag of bij ziekte of andere verdrietige omstandig heden. Als iemand stopt, om welke reden dan ook, is er gelukkig altijd wel weer iemand te vinden die de lege plaats op kan vullen. Dank aan alle “BLOEMEN MEISJES”.

Contactpersonen.                                                            Henny Wamelink

De contactpersonen zorgen er voor dat u elke maand “De Eenheid” krijgt, maar proberen ook contact te houden met de mensen in hun wijk. Er zijn in totaal 8 contactpersonen en nog een klein aantal leden dat “De Eenheid” per post krijgt omdat ze verder weg wonen. In sommige gevallen kan het belangrijk zijn om onze voorganger van een bepaalde situatie op de hoogte te brengen.
In oktober heeft Joop van Til het brengen van de Eenheden naar de verschillende contactpersonen overgenomen van Nelke Kamphorst. Nelke nog maals bedankt.

 

Kunst in de kerk                                                            Itte Zwaginga

Ook in het voorbije jaar is het ons gelukt drie exposanten te vragen enkele werken af te staan ter versiering van onze kerkwanden. Omdat we geen spotjes op de schilderijen kunnen richten (aanschaf te prijzig) is lang niet alle kunst geschikt.

Vorig jaar hebben we foto's van Kees Romeyn gehad, die hij gemaakt heeft op Bonaire, vergezeld met een interessante beschrijving. De z.g.n. komkommertijd benutten we meestal voor werken uit

eigen collectie. Vervolgens hingen er experimenteel bewerkte foto's van Salman Ezzammoury. Thema N. York.

Op dit moment hebben we kleurrijke schilderijen van Karel Loman mogen ophangen, gemaakt met z.g.n. Temperaverf. Deze verf werd al gebruikt voor de olieverf was uitgevonden. Het bindmiddel is een caceinaat. De kleuren zijn  fluweelachtig. Karel werkt naturalistisch en soms fantasierijk!

In het najaar hopen we etsen van Hanke Cannegieter uit Wageningen te lenen. Heel apart van onderwerp, doch dat blijft nog een verrassing!