Beleidsplan 2017-2022

Beleidsplan Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

2017 - 2022

Ede, aug 2017   

Inhoud

 

 

Inleiding

 

 

 3

Hoofdstuk 1

 

Visie en missie

 4

Hoofdstuk 2

 

Identiteit en doelstelling

 6

Hoofdstuk 3

 

Is er toekomst voor de VGE

 7

Hoofdstuk 4

 

SWOT analyse

 9

Hoofdstuk 5

 

Toekomstmogelijkheden

5.1 Verjongen

5.2 Fuseren

5.3 Samen oud worden

5.4 Andere ideeën

11

11

13

16

17

 

Hoofdstuk 6

 

Hoofdstuk 7

 

Gebouw

 

Conclusies

18

 

19

Bijlage

Huidige commissies en taken

 

20

 

 

Inleiding

Voor u ligt een voorstel voor het beleidsplan van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede.

‘Voorlopig’ omdat n.a.v. dit plan keuzes gemaakt moeten worden over de te volgen koers.

De keuze die gemaakt zal worden door bestuur en leden zal daarna verder uitgewerkt worden in een 5-jaren plan.

Dit voorlopige beleidsplan is een eerste aanzet waarmee de leden van de geloofsgemeenschap in staat kunnen zijn om een keuze te maken.

 

Hoofdstuk 1:    Visie en Missie

Visie vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede 2016

 

In het licht van alle ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld willen vrijzinnigen goed toegerust zijn om vooral zingevingsvraagstukken aan te pakken. Deze komen in onze huidige tijd op alle niveaus en in allerlei vormen voor. Zowel bij individuen als in grote gemeenschappen. Door een mentaliteit van een open, kritische houding t.a.v. de christelijke traditie, zonder deze traditie los te willen laten, en tolerant te zijn t.a.v. andermans traditie kan de vrijzinnigheid problemen te lijf gaan.

Vrijzinnigen gaan niet uit van leerstelligheden die ons op koers houden maar van de kracht van mensen om elkaar te bemoedigen, te versterken en zich met elkaar te verbinden. Vrijzinnige spiritualiteit probeert boven het alledaagse uit te kijken en hoopt zo soms iets te ervaren van het Mysterie, dat voor ieder individu kan verschillen maar waarin we elkaar er- en herkennen en ontmoeten.

 

Vrijzinnigen laten een eigen geluid in het publieke debat horen en laten zien dat vrijzinnigheid verschil maakt in denken en doen ten aanzien van de hedendaagse maatschappelijke problemen. Hierbij laten zij zich inspireren door persoonlijke verhalen en eigen levenservaring. Vrijzinnigen leggen zich niet neer bij wat van oudsher als ultieme waarheid is verkondigd of wat overheden en machthebbers voorleggen als de waarheid over het leven van alledag. Vrijzinnigen zetten zich in voor een gemeenschap waarin zij hun thuis vinden met het oog op de toekomst van onze wereld.

 

Vrijzinnig geloven is de weg gaan van de verhalen van mensen die zich inzetten voor een wereld van iets-meer-gerechtigheid-voor-iets-meer-mensen. Het is de weg gaan met mensen die uit eigen levenservaring zeggen: ”Het leven en de schepping zijn goed”. En al weten we niet wat het Mysterie van het leven als oorsprong en bedoeling heeft, zijn we er mee bezig het geheim van dat Mysterie te benoemen en te bewaren.

Vrijzinnigen gaan de weg met mensen die zich niet neerleggen bij wat van oudsher als ultieme waarheid is verkondigd over levend geloof. Het is de weg gaan met mensen die zich denkend rekenschap geven van wat hen bezielt in het leven. Vrijzinnigen gaan de weg met mensen die zich inzetten voor een gemeenschap waarin zij hun thuis vinden met het oog op de toekomst van onze wereld.

 

Vrijzinnigen bouwen voort op het visioen van compassie. Compassie zoals dat vanuit de oer-verhalen en vanuit verschillende tradities is voorgeleefd en voortverteld en zoals we dat door willen vertellen in nieuwe verhalen, in nieuwe theologie, nieuwe muziek, nieuwe taal.

 

Zo verwonderen vrijzinnigen zich over het bestaan, hebben zij mededogen met al wat leeft en een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

De Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede is een plek waar juist die mensen de ruimte krijgen die het allemaal (nog) niet zo zeker weten

 


Missie

De Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede wil een ‘werkplaats’ creëren waar mensen elkaar ontmoeten en nadenken over zaken die met zingeving, het leven, en onze beschouwingen, te maken hebben. Wij delen in elkaars theologie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid om zo religie, cultuur en wetenschap met elkaar te verbinden en nader tot elkaar te komen. Zo’n ‘werkplaats’ is een ontmoetingsplaats voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

 

Zo zoeken we in vieringen, lezingen, thema-avonden en andere momenten naar antwoord op vragen van vandaag.


 

Hoofdstuk 2:    Identiteit en doelstelling

 

 

Identiteit

 

De identiteit van onze vereniging is als volgt samen te vatten; De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede is een vrijzinnige vereniging met een breed eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.

 

Doelstelling

 

De doelstelling is het bieden van ruimte voor bezinning en reflectie, de gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het terrein van levensbeschouwing, religie, samenleving en cultuur in een vrijzinnige, ondogmatische sfeer. Dit doen we door middel van vrijzinnige kerk- of bezinningsdiensten, lezingen, cursussen en gesprekskringen. Aan deze activiteiten wordt ruimschoots publiciteit gegeven via programmaboekjes, persberichten en de website.

 

Context

 

Bij de realisatie hiervan ervaren we een aantal moeilijkheden:

Er is onvoldoende instroom van nieuwe en/of jongere leden om de afname te compenseren. Het draagvlak wordt kleiner, zowel organisatorisch als financieel. Voor de organisatie van activiteiten is het steeds moeilijker die te ‘bemensen’, met als gevolg dat dit steeds op dezelfde mensen aankomt. Voor wat betreft de financiën zien we op het financieel overzicht elk jaar het bedrag aan de creditzijde minder worden.

 

Er is een algemene trend van ontkerkelijking, vooral jongeren willen zich niet meer binden aan een vereniging of organisatie en dit geldt eveneens voor de mensen tussen de 30 en 60 jaar. Positieve punten zijn dat er een ontwikkeling is die vraagt om meer spiritualiteit en er is behoefte aan activiteiten op het raakvlak van religie/levensbeschouwing, cultuur en samenleving.


 

Hoofdstuk 3:        Is er toekomst voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede?

De voortgang van de vereniging is met name afhankelijk van twee factoren. De eerste is het aantal leden die zich in kunnen en willen zetten voor de vereniging. Het tweede punt zijn de financiële middelen. Beide zullen in dit hoofdstuk worden besproken.

 

Ledenbestand

Op dit moment zijn er 54 leden en 7 begunstigers die ingeschreven staan op 37 adressen. De gemiddelde leeftijd van de leden is 73 jaar. Waar het schuurt is dat de oudere leden een grotere bijdrage leveren dan de nieuwe. En dat het tempo van aanwas van nieuwe leden niet op kan (op termijn) tegen het hoge aantal 90+ leden die er nu zijn.

 

Onderstaande tabel geeft de leeftijdsopbouw van de huidige leden weer.

 

Leeftijdscategorie

Aantal leden/begunstigers

 

 

40-65 jaar

19

66-75 jaar

11

76-80 jaar

12

81-85

5

Ouder dan 86 jaar

14

 

De nieuwe leden brengen wel belangrijke zaken in, zo zitten er in de huidige activiteiten commissie 5 nieuwe leden (van de afgelopen 5 jaar). En in het bestuur nemen 3 nieuwe leden zitting. De nieuwe mensen brengen ook nieuwe ideeën en inspiratie mee waardoor nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld.

 

Financiële middelen

 

Wanneer de komende jaren de nieuwe leden in hetzelfde tempo blijven komen, maar met een kleinere bijdrage dan de ouderen, dan zal de toekomst er niet rooskleurig uit zien. Tot en met 2014 kon jaarlijks gerekend worden op een subsidie van de St. Senioren Huisvesting.

Jaarlijks ontvangt de vereniging een subsidie van € 3000,= voor het ouderenbeleid. Duidelijk is echter dat de opbrengsten van de contributie de kosten van de vereniging niet kunnen dekken. In onderstaande tabel wordt het verwachte financiële tekort aangegeven met de gevolgen voor de eigen middelen.

 

December

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekort

 

 

 

 

15.750

13.950

9.010

9.160

Liquide middelen

60.954

61.800

72.605

59.748

43.998

30.048

21.038

11.878

 

Met het handhaven van het huidige beleid, wat inhoudt dat Loes per 1 jan 2019 een aanstelling voor 8 uur per week krijgt, zullen de eigen financiële middelen tot eind 2021 toereikend zijn.

Mochten de leden besluiten dat de aanstelling van de voorganger op 10 uur per week blijft dan zal de bankrekening in december 2020 al leeg zijn. Dit is weergegeven in de grafiek op de volgende bladzijde.

 

 

 

De blauwe lijn geeft de liquide middelen aan wanneer de aanstelling van de voorganger in 2019 naar 8 uur per week gaat. De bruine lijn geeft de liquide middelen weer wanneer de aanstelling van Loes van Laar op 10 uur per week blijft staan.

 

De vereniging heeft de Ericakerk in eigendom en hiermee nog een slag om de arm. Om dit vermogen te gelde te maken zal een hypotheek kunnen worden afgesloten of wordt het gebouw te koop aangeboden.

 

Het bestuur heeft altijd de ambitie gehad om de vereniging te laten voortbestaan en niet te kiezen voor een zogenaamde sterfhuisconstructie. Duidelijk is echter dat er keuzes gemaakt moeten worden. Financieel gezien kan de vereniging, als zij doorgaat op de huidige voet, geen bestaansrecht hebben op lange termijn.

 

Er zijn nogal wat voorwaarden op te noemen die kunnen bijdragen aan een gezonde toekomst; het vergroten van het draagvlak, meer naamsbekendheid, een goed en actueel programma-aanbod en het streven naar een meer eigentijdse invulling van het gebouw. Om een goede indruk te krijgen van de sterke en zwakke kanten is een SWOT-analyse gemaakt welke in het volgende hoofdstuk staat beschreven.

 

 

Hoofdstuk 4: SWOT-analyse

 

Een door het bestuur in het leven geroepen beleidscommissie is eind 2016 drie keer en begin 2017 drie keer bij elkaar geweest om tot een beleidsplan voor de periode 2017-2022  te komen. Voorafgaand aan het schrijven van een beleidsplan is een SWOT-analyse, een sterkte-zwakte-analyse gemaakt.

De SWOT-analyse beslaat 4 aandachtspunten:

 1. Strenghts, sterke punten
 2. Weaknesses zwakke punten
 3. Opportunities kansen
 4. Threaths bedreigingen

 

Wanneer de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede aan deze analyse wordt onderworpen komen de volgende resultaten naar voren:

 

Sterke punten:

 

 Zwakke punten

 

Kansen

Bedreigingen

 

Met deze punten in het achterhoofd is gekeken naar welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede.

 

 

Hoofdstuk 5: Toekomstmogelijkheden

 

Voor het voortbestaan van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Ede zijn drie opties denkbaar:

 1. Verjongen en vernieuwen
 2. Fuseren
 3. Samen oud worden

Deze verschillende opties staan hieronder verder uitgewerkt.

 

 

5.1.1.Voorstel

Indien wij kiezen voor het scenario van verjongen en vernieuwen, denken we in eerste instantie aan een doelgroep van 40+. Om deze leden te werven dient de vereniging aantrekkelijk gemaakt te worden voor deze doelgroep. Er zijn een aantal activiteiten die we kunnen ontplooien, verder ontwikkelen en uitbreiden. Mogelijkheden zijn:

 

5.1.2. Acties

Dergelijke activiteiten zouden bij voorkeur ontwikkelt kunnen worden in samenwerking met andere kerkgenootschappen, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Ons gebouw en onze voorganger zijn de middelen die we hierbij maximaal moeten inzetten. Pas als wij zelf als vereniging voldoende inhoud en inbreng aan programma’s weten te geven, zal het mogelijk lukken om aanvullende subsidies te verkrijgen uit diverse bronnen. Gedacht zal moeten worden vanuit de idee van projecten, die in een subsidieaanvraag zo concreet mogelijk uitgewerkt moet worden.

Sterk punt binnen de vereniging is de actieve en creatieve inzet van de voorganger. Zij draagt op een inspirerende wijze de eigenheid van de vereniging uit naar buiten.

 

Wanneer we kiezen voor verjongen betekent dit dat een aantal zaken gefaciliteerd moeten worden zowel financieel als ook in menskracht. Om deze optie mogelijk te maken dienen de onderstaande functies ingevuld te worden:

 

Er is door de leden in de algemene ledenvergadering van voorjaar 2017 fiat gegeven de voorganger tijd en ruimte te geven in haar huidige uren (10 u p.w.) om zich vooral te richten op de PR en het pastoraat op aanvraag/crisis in te zetten. In het najaar zal dit door het bestuur worden geëvalueerd.

 

In het kader van dit traject is er tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering toestemming gegeven om budget vrij te maken om de website te vernieuwen, en meer flyers/folders ed. PR in te kunnen zetten.

 

 1. PR budget voor 2017-2018. Daarnaast is afgesproken dat de voorganger haar inzet van pastoraat naar PR mag verschuiven. Op jaarbasis blijven voor pastoraat 50 klokuren.

 

 1. Commerciëlere inzet van verhuur mogelijkheden:

 

 1. Evaluatie van bovenstaande punten vindt plaats door:

 

 1. Wanneer bovenstaande resultaat heeft betekent dit:

 

Grote uitdaging bij het verjongen en vernieuwen is om enthousiaste en bekwame mensen te vinden binnen onze vereniging, die de nieuwe activiteiten initiëren en continueren. Gezien de leeftijd samenstelling van de huidige leden ligt hier een punt van zorg.

 

Op termijn kan e.e.a. betekenen dat we nog enkele jaren langer ons vrijzinnig gedachtengoed kunnen laten doorklinken in Ede.

 


 

 

5.2.1 Voorstel  Lunteren

Binnen onze vereniging wordt door veel gemeenteleden grote waarde gehecht aan haar eigenheid en velen ervaren dat de naburige vrijzinnige gemeenten (Bennekom, Lunteren, Rhenen) en kerkgenootschappen (Remonstranten, Emmaüs) van een andere aanpak en sfeer zijn, waardoor onze eigenheid niet meer tot zijn recht zou komen bij een nadere samenwerking met anderen. Bij een fusie komt er een einde aan een afdeling die opgericht is in 1912.

 

Voor een fusie met een afdeling uit de omgeving zijn Bennekom en Lunteren het meest voor de hand liggend gezien de ligging ten opzichte van Ede. Deze twee afdelingen zijn echter zeer verschillend.

Bennekom is een grotere, actieve afdeling met goed georganiseerde activiteiten. Bij een fusie met deze afdeling is de kans groot dat Ede geheel opgaat in de afdeling Bennekom en de eigenheid verloren gaat.

Lunteren is een afdeling die qua grootte en samenstelling meer op Ede lijkt. Deze afdeling heeft, net als Ede, meer moeite om organisatorisch overeind te blijven. Bij een fusie zijn de afdelingen meer gelijkwaardig aan elkaar. Deze laatste optie lijkt het meest voor de hand liggend te zijn en wordt hieronder verder uitgewerkt.

 

Dit is echter een idee vanuit het bestuur van Ede, Lunteren is hier niet van op de hoogte. Er zijn op dit moment alleen kleine samenwerkingsmomenten.

 

5.2.2. Voorstel Emmaüs

Een andere mogelijkheid is opgaan in Emmaüs.

Kerkelijk Centrum Emmaüs is ontstaan uit een samenwerkingsverband van vier Edese kerken en heeft een uniek oecumenisch karakter. De vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede is één van de moederkerken. Emmaus omschrijft zich als:

Open

Vrij

Zoekend

Verbonden

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede heeft een convenant met Emmaüs waarin is afgesproken dat onze voorganger drie maal per jaar voorgaat in Emmaüs. Op deze zondagen is er geen viering bij de Vrijzinnigen maar gaan onze leden naar Emmaüs voor een viering aldaar. Leden zijn al bekend met Emmaüs.

 

5.2.3 Overzicht opties

Onderwerp

Ede

Lunteren

Emmaüs

 

 

 

 

Gebouw

1912 - gedateerd

2007 - modern

1994-modern

Voorganger

Loes van Laar  +++

Op ZZP basis Ivo de Jong

Sinds 2017

Financiële situatie

Eigen vermogen

€ 44.000,-

Eigen vermogen

€ 138.000

Eigen vermogen

Onbekend

Zondag invulling

1e, 3e en 4e zondag

Alle zondagen

Alle zondagen

Activiteiten

Geen filmhuis

Lezingen op zondag

Restaurant goed bezocht

Filmhuis (veel animo van buiten)

Lezingen op zondag

Bespreek het Samen

Geluidsinstallatie

+

++

++

Wifi

-

-

+

Beamer

+

+

++

Keukenfaciliteiten

++

+

++

Website/webmaster

Modern / vacature

Gedateerd / vacature??

Modern

Verhuur vs onderhoud

Verhuur 2016: € 6675,-

Bouwfonds voor onderhoud € 73.000,-

Verhuur2016: 9.800,-

??

Leden/begunstigers

64

77

 

 

Op dit moment vindt er regelmatig overleg plaats tussen Ede, Lunteren en Bennekom over nadere samenwerking. Over mogelijkheid tot fuseren is dus niet gesproken. Mocht dit proces toch gaan lopen dan zal bij positieve reactie van Lunteren nog zo’n 5 jaar nodig zijn. Bij het opgaan in Emmaüs zou dit eventueel sneller kunnen.

 

Gevolgen:

Aangezien er geen oriënterende gespreken met de afdeling Lunteren en Emmaüs zijn gevoerd kan er geen uitspraak gedaan worden of dit reële opties zijn. Als eerst zullen eigen leden moeten aangeven of zij dit wenselijk achten. Indien dit een reële optie wordt gevonden zal er met Lunteren of Emmaüs contact moeten worden gezocht en gevraagd of zij deze mening delen. Het bestuur heeft de mogelijke consequenties van deze keuze voor u op een rij gezet.

 

Consequenties fusie met afdeling Lunteren

 

Wat de locatie betreft lijkt het voor de hand liggend om te kiezen voor het witte kerkje in Lunteren. Dit is modern, goed geïsoleerd en van alle gemakken voorzien. Dit is echter een praktische overweging.

 

De afdeling Lunteren heeft geen eigen voorganger. Zij profiteren van de uitstraling en creativiteit die de ZZP voorganger meebrengt. De evt. voorganger zal bereid moeten zijn mee te verhuizen naar de afdeling Lunteren. Tevens zal de regio die bedient moet worden voor wat betreft pastoraal werk beduidend groter worden. De vraag is of de huidige voorganger hiertoe bereid is of dat bij een fusie tevens gezocht moet worden naar een nieuwe voorganger.

Lunteren heeft op dit moment ook het pastoraat voor haar leden op een minimum gezet (ook crisis en op vraag, dit n.a.v. een enquête waarin leden zich hier voor hebben uitgesproken)

 

Door naar Lunteren te gaan gaat een deel van de eigenheid van de afdeling in Ede verloren. Aangezien de gemiddelde leeftijd van de leden boven de 70 jaar ligt, is het de vraag hoeveel leden bereid zijn om vanuit Ede naar Lunteren te gaan voor de vieringen en overige activiteiten. Ook is het moeilijk in te schatten in hoeverre leden bereid zijn om hun vrijwilligerswerk voort te zetten in Lunteren. Hierbij is de invloed van afstand en onbekendheid moeilijk in te schatten.

 

Op financieel gebied kunnen beide afdelingen elkaar versterken. Wanneer op termijn de afdeling Ede wordt opgeheven brengt het gebouw waarschijnlijk € ……….,- op. Doordat de kosten minder zijn dan van twee afzonderlijke afdelingen zal er een positieve invloed zijn op de begroting. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat wanneer de afdeling Ede naar Lunteren verhuist er leden zullen zijn die hun lidmaatschap opzeggen.

 

In het gehele fusie plan zou ook ruimte kunnen zijn voor het opnieuw beginnen van beide afdelingen in een nieuw gebouw (zonder kerk uitstraling) waarin de nieuwe koers van visie en missie van beide afdelingen vorm kan krijgen.

 

Opvallend is nog te noemen dat wanneer er een aantrekkelijk programma onderdeel in Lunteren wordt aangeboden, er in Ede geen bijeenkomst is, autodienst wordt ingezet; de opkomst van Edese leden minimaal is in Lunteren (nog geen 5)

 

Consequenties fusie met Emmaüs

 

Als vrijzinnige poot van het kerkelijk centrum in de Rietkampen, onszelf laten opnemen in het geheel. Met daarbij onze financiën overhevelen onder een aantal voorwaarden. Te denken valt daarbij aan:

Voordeel kan zijn dat veel van onze huidige leden zich al op hun gemak voelen in de Emmaüs, en dat vele Emmaüsgangers zich aangesproken weten door het vrijzinnig gedachtegoed.

 

Op dit moment zijn er verkennende gesprekken over het samen vorm geven van activiteiten die op de twee plekken van onze geloofsgemeenschappen plaats kunnen vinden.

 

 

Bij een fusie, met welke partner dan ook, kunnen beide partners gebruik maken van elkaars ervaring. Wel zal er tijd en inzet gevraagd worden om de fusie tot een succes te maken. Lunteren of Emmaüs zal bereid moeten zijn om ons te ontvangen, leden zullen zich welkom moeten voelen in de nieuwe omgeving. Dit zal zeker een langdurig proces zijn dat ruimhartig door de leden gedragen moet worden om het succesvol te maken.

 

Ook bij dit plan zal er inzet van mensen noodzakelijk zijn.

 


 

 

5.3.1 Voorstel

We kunnen ook constateren dat beide bovenstaande scenario’s niet wenselijk of haalbaar zijn, die keuze zal gemaakt moeten worden. De keuze is dan dat we ons er op richten positief samen oud te worden. We stoppen met het wanhopig zoeken naar nieuwe jongere leden, actieve mensen e.d.

 

5.3.2. Acties

 

Voordelen

 

Nadelen

 

 


 

5.4     Andere Ideeën

Hieronder volgen nog enkele andere ideeën die de afgelopen weken zijn langs gekomen en waar verder over nagedacht zou kunnen worden.

 

5.4.1  Opnieuw beginnen

 

Zie het voorbeeld van het Nijkleaster in Jorwerd, Friesland, waar opnieuw is begonnen met het vormgeven van een zingevingsplek (nijkleaster.frl). In Ede zou na verkoop van gebouw gestart kunnen worden met een inloop met…….

Voordeel kan zijn dat dit weinig menskracht vraagt, weinig bestuur en weinig kosten. Dit wordt pas meer in geval van succes. Er kan een innovatie subsidie worden aangevraagd om e.e.a. op te starten.

 

5.4.2  Doorgaan zonder eigen voorganger

 

Een mogelijkheid is om de vereniging voort te zetten zonder inzet van de eigen voorganger. Hiermee kan een grote bezuiniging in de kosten worden gemaakt (op jaarbasis € 20.000,-).

Met de huidige voorganger kunnen er afspraken worden gemaakt over de taken waarvoor zij inzetbaar is. Dit kunnen zijn:

 

Andere taken dienen door leden over genomen te worden of komen te vervallen. Dit zijn o.a.:

 


Hoofdstuk 6: Gebouw

In alle keuzegevallen lijkt het noodzakelijk om de kerkzaal op te knappen. Hiervoor is in 2016 geld ingezameld en geld in kas. Er is door een architect e.e.a. aangeven wat gedaan kan worden om het aanzien te verbeteren en de kosten laag te houden.

Kostenberaming:

 


Schuren vloer, lakken in donkere kleur

 

Eigen mensen ?

Materiaal kosten

€ 1.500,-

Schilderen plafond en wanden

 

Offertes aanvragen

 

Achterwand glad maken (gipsplaat) stucen en schilderen

 

Offertes aanvragen

 

Verwijderen glas uit kerkzaaldeuren en inzetten multiplex, schilderen

 

Eigen mensen?

Materiaal kosten

€1.500,-

Stoelen aanschaffen via veiling

Max. Budget toewijzen voor 80 stoelen aan Nelke Schaap

 

€ 800-

Aanschaf fleecedekens (gezien in een oude kerk)

 

40 stuks IKEA/Xenos

€  60,-

Aanpassen radiatoren

 

Installateurs

€ 700,-

 

Globaal zal e.e.a. rond de € 10.000,- gaan kosten. Een goede investering om te verjongen, een mooie investering om goed oud te worden. En in geval van fusie ook een goede investering omdat dit nog zeker 5 jaar zal duren.


 

Hoofdstuk 7 Conclusies

 

 

Bij alle uitgewerkte opties wordt duidelijk dat er mensen nodig zijn.

 

Optie 1: Vernieuwen

 

Optie 2: Fuseren

 

Optie 3: Samen oud worden

 

Het bestuur zal voors en tegens afwegen en het geheel voorleggen aan de leden.

 

 

 

Bijlage à Commissies en taken

 

 

Bestuur

Voorzitter à vacant

Taken:

Leiding bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.

Agenda bestuursvergaderingen; in overleg met secretaris.

Agenda ledenvergaderingen; in overleg met secretaris.

Overleg met kerkmeester.

Vijf kerken overleg bij Emmaüs.

Samen met voorzitter/voorganger invullen van nieuwsbrief of info voor Eenheid

Afgevaardigde naar landelijke ledenvergadering.

Bestuursdienst op zondag volgens rooster

 

Secretaris à ingevuld tot 2019

Taken:

In overleg met voorzitter agendering en voorbereiding van de bestuursvergaderingen, ledenvergadering.

Vastleggen actie en besluitenlijst van bestuursvergaderingen

Deelname waar nodig aan externe overleggen (Vrijzinnigen Nederland/ regionale stichting)

Het mede uitvoeren van genomen besluiten.

Behandeling van binnengekomen correspondentie en verzorging van uitgaande post.

“Praatpaal” voor de leden van de afdeling.

Samen met voorzitter/voorganger invullen van nieuwsbrief of info voor Eenheid

Bestuursdienst op zondag volgens rooster

Beheer Dropbox

 

Penningmeester à ingevuld tot 2019

Taken:

Financiële administratie, incl. archivering

Ontvangsten en uitgaven.
Opstellen penningmeesterbrief i.v.m. innen contributie van leden

Per kwartaal financiële rapportage aan bestuur.

Financieel jaarverslag.

Regionaal penningmeesteroverleg.

Collectebonnen.

(Assistent van kerkmeester)

Brievenbus aan kerkgebouw legen.

Contactpersoon voor De Loge en atelier Huibers.

Bestuursdienst op zondag volgens rooster

 

2 algemene leden à ingevuld tot 2019

Taken:

Bestuursdienst op zondag volgens rooster

Aanwezigheid bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen

Aanspreekpunt voor leden/begunstigers

Contact leggen met nieuwe gezichten

Uitvoeren taken zoals toegewezen in bestuursvergadering (passend bij deskundigheid of interesse)

 

 

Activiteitencommissie

Voorganger / Ina Bongers / Nelke Schaap / Corrie Gerlings / Machteld Huurman / Erma Kerkhof

(Henny Wamelink bij Restaurant Ont-Moeten)

Taken:

Opstellen programma voor seizoen sept-mei, contact leggen/houden met sprekers ed.

Contact met Bespreek het Samen

Organiseren Restaurant Ont-Moeten

Koken / inrichten/opruimen restaurant

Roostering

Aanwezigheid en taken (geld innen, koffie, welkom, geluid) bij lezingen ed.

Ogen en oren naar leden voor input en ideeën voor komend seizoen

 

Contactpersonen

Henny Wamelink, coördinator

Taken:

Tweejaarlijks organiseren overlegmoment contactpersonen

Vervangen van zieken/afwezige contactpersonen

Contact met verspreider Eenheid

 

Jan Pielage / Annie van Schaik / Dix Slijkhuis / An vd Berg / Dick Westerbeek (aftredend) / Wiebe Steursma / Joop/Annet van Til / Mathilde Grasmeijer

Voorganger

Taken:

Verspreiden Eenheid onder leden

1e aanspreekpunt bij ziekte of narigheid (melder van deze, indien nodig, bij voorganger)

Bezoekje of kaart bij bijzondere dagen

 

Bloemendienst

Roostering  Henny Wamelink

Marlies den Boer / Gre Bolwerk / Dix Slijkhuis / Annie van Schaijk / Ingrid Neuteboom /
Annet van Til / Hilde Hijwegen / Anneke Steursma / Ida Scholten

Taken:

Verzorgen van bloemen voor de zondagse bijeenkomst

Overleg over gewenste kleur/samenstelling bij bijzondere dagen

 

Kerkmeester/koster

Jan Wamelink   (Theo Kooistra ondersteunt)

Taken:

1e aanspreekpunt gebouwelijke zaken

Contactpersoon voor onderhoud, service ed.

Verhuur

Samen met penningmeester, facturering verhuur

Klein onderhoud

Toezicht op schoonmaak

Tuinwerkzaamheden

 


 

Ledenadministratie

Magda Cattel

Taken:

Doorvoeren van wijzigingen m.b.t. leden/begunstigers in Dropbox

Doorgeven van wijzigingen aan secretaris, contactpers Eenheid en contactpersonen coord.

Gastvrouw, aanspreekpunt voor nieuwe mensen

Rooster koffie en thee dienst (collectanten)

 

Losse taken/ verantwoordelijke personen

Verspreiding Eenheid: Joop van Til

Preekrooster: Henny Wamelink (benaderen gastvoorgangers voor volgende jaar)

Collecte: Annie van Schaik

Hilde Hijwegen: Coördinatie Eenheid (inventariseren info voor eenheid bij bestuur en voorganger, doorzenden naar redactie) Correspondentie met gastvoorgangers, coördinatie autodienst.

Nel Burger: kaart voor bloemen

Autodienst: Ingrid Neuteboom, fam. Wamelink, Hilde Hijwegen